Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Tichelaar startmotoren en dynamo’s
R. Tichelaar
KVK: 01070907

 

 1. Definities

 

1.1. In deze algemene voorwaarden (Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Leverancier: Tichelaar Startmotoren en Dynamo’s

Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier onderhandelt over de tot standkoming van een overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle

(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Cliënt aan Leverancier.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen en rechtshandelingen van Leverancier en Cliënt.

 

2.2. Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij Leverancier niet optreedt in haar hoedanigheid van verkoper.

 

2.3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Cliënt wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Aanbiedingen totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten

3.1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Leverancier niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

 

3.2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Leverancier een Order schriftelijk aanvaardt of door Leverancier uitvoering aan een Order wordt gegeven.

 

3.3. Alle opgaven door Leverancier van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Leverancier kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten. Het gebruiken van “originele nummers” dient uitsluitend ter referentie.

 

3.4. Wanneer de afgeleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven van Leverancier of van de monsters, tekeningen of modellen dat Cliënt niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, heeft Cliënt het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

 

 1. Wijzigingen van en aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Leverancier zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

 1. Prijzen

5.1. Alle prijzen van Leverancier zijn uitgedrukt in Nederlandse valuta en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Cliënt de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

 

5.2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Leverancier geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Leverancier worden geheven c.q. door derden ten laste van Leverancier worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de af levering wijzigingen heeft Leverancier het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Cliënt door te berekenen.

 

 1. Betaling

6.1. Cliënt zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan Leverancier betalen. De in rekening gebrachte bedragen kunnen worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2%. Bij betaling binnen de hiervoor genoemde termijn, kan Cliënt deze toeslag op het in rekening gebrachte bedrag in mindering brengen. Alle betalingen zullen, ter keuze van Leverancier, te hare kantore of op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van Leverancier wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.

 

6.2. Alle aan Cliënt met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.1 in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. Cliënt heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Leverancier op te schorten.

 

6.3. Indien op enig moment bij Leverancier gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Cliënt, heeft Leverancier het recht, alvorens (verder) te presteren, van Cliënt te eisen dat vooruitbetaling van (een deel van) de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Leverancier, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Cliënt heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Leverancier. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op door Leverancier uit te voeren reparatie- of revisiewerkzaamheden kan Leverancier in alle gevallen van Cliënt een voorschot verlangen alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen.

 

6.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Cliënt in verzuim. Cliënt is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2 %.

 

6.5 Indien Cliënt jegens Leverancier in verzuim is, is hij verplicht Leverancier de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,=, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 

6.6 Door cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Cliënt nadat deze al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is of zal worden, volledig heeft

voldaan.

7.2. Voordat de eigendom van de Producten op Cliënt is overgegaan, is Cliënt niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Cliënt is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van Cliënt normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

 

7.3. Indien en zolang Leverancier eigenaar van de Producten is, zal Cliënt de Producten zodanig opslaan dat te allen tijde duidelijk is dat deze aan Leverancier toebehoren. Cliënt zal Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Cliënt Leverancier op Leveranciers eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, zich bevinden.

 

7.4. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Cliënt onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Leverancier. Cliënt staat er voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt opgeheven.

 

 1. Afleveringstermijn

8.1. Een door Leverancier opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Leverancier geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Leverancier verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door Leverancier zo veel mogelijk in acht worden genomen.

 

8.2. Indien Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Cliënt moeten worden verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Leverancier.

 

8.3. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Cliënt geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Cliënt heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Cliënt is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.

 

8.4. Leverancier heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

 

8.5. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op door Leverancier te verrichten reparatie- of revisiewerkzaamheden behoeft Leverancier niet tot (af)levering over te gaan voordat Cliënt de factuur volledig zal hebben voldaan.

 

 1. Aflevering en risico

9.1. De aflevering van de Producten, de bepalingen omtrent de kosten van de af levering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, f.o.b., c.i.f. en c.f. en in al zulke gevallen zijn de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing.

 

9.2. Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan Cliënt. Leverancier zal Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats.

 

9.3. Neemt Cliënt de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Cliënt op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Cliënt blijft de Koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

 

 1. Overmacht

10.1. Indien Leverancier door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

 

10.2. Indien de overmachttoestand 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

 

10.3 Ingeval van overmacht heeft Cliënt geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 

10.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Leverancier of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

10.5. Leverancier zal Cliënt zo spoedig mogelijk onverwijld van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

 1. Inspectie en klachten

11.1. Cliënt is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan Leverancier worden gemeld.

 

11.2. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 1 jaar na factuurdatum schriftelijk aan Leverancier worden gemeld.

 

11.3. Na het constateren van enig gebrek is Cliënt verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

 

11.4. Cliënt zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Leverancier in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.

 

11.5. Indien Cliënt geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Cliënt geen aanspraken ter zake.

 

11.6. Het staat Cliënt niet vrij de Producten te retourneren, voordat Leverancier daarmee heeft ingestemd. Indien de Cliënt het product toch retourneert zonder overleg met de Leverancier, dan zal de Leverancier het product crediteren voor de aanschafprijs onder aftrek van 20% voor afhandelingskosten. Transportkosten, van zowel de zending naar de Cliënt als wel de zending retour aan de Leverancier, kunnen niet worden vergoed.

 

11.7. Indien Cliënt tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Leverancier voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 12.3 omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 12.

 

 1. Garantie

12.1. Leverancier staat er jegens Cliënt voor in dat de Producten bij aflevering beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, mits deze normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de Producten gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst, de Voorwaarden, dan wel in het garantiebewijs, stipt en volledig worden nagekomen.

 

12.2. Indien Leverancier Producten aan Cliënt aflevert, die Leverancier van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Leverancier nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Cliënt gehouden dan waarop Leverancier ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

 

12.3. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen heeft Leverancier de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren, hetzij Cliënt alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is Leverancier ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten en is Leverancier tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden.

 

12.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor en verstrekt geen garantie op door Leverancier verrichte reparaties met uitzondering van die bedoeld in artikel 12.3.

 

12.5 Garantiebepalingen Transmissies

Garantietermijnen:

Voor door Leverancier compleet gereviseerde transmissies bedraagt de garantietermijn 6 maanden of maximaal 750 operationele uren vanaf de datum van levering af magazijn. Voor door Leverancier verrichte reparaties aan transmissies bedraagt die termijn 3 maanden of maximaal 375 operationele uren. Behoudens wanneer op de desbetreffende factuur uitdrukkelijk vermeld staat dat er sprake is van een complete revisie, is er altijd sprake van reparatie. Door een garantieaanspraak wordt de oorspronkelijke termijn van garantie niet verlengd

 

Garantieomvang:

De garantieaanspraak omvat uitsluitend het in artikel 12.3 bepaalde. Alle kosten die uitgaan boven het daar omschrevene, zoals- maar niet beperkt tot- transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede de kosten van demontage en montage zijn voor rekening van Cliënt Indien Leverancier in het kader van de garantie onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van Leverancier. Nakoming van de garantie kan alleen verlangd worden binnen Nederland.

 

Uitsluiting en verval van garantie

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. het niet in achtneming van bedienings-en onderhoudsvoorschriften, waaronder (mede) begrepen foutief oliepeil, verkeerde olie of toevoegingen daaraan, het onzorgvuldig c.q. ondeskundig reinigen van leidingen en oliekoeler, en andere dan het voorziene gebruik.

 

 1. onderdelen of appendages welke niet of niet direct behoren bij de transmissie zoals het differentieel en het elektronisch brein dat zich buiten het kleppenblok van de transmissie bevindt.

 

 1. normale slijtage

 

 1. gebrekkige of ondeskundige uit- of inbouw van de transmissie

 

 1. reparatie of pogingen daartoe door derden, waaronder begrepen Cliënt

 

 1. elektronische componenten

 

 1. door de Leverancier van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Leverancier heeft verstrekt.

 

 1. Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Leverancier met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.

 

 1. Bij reparatie/revisie geldt alleen garantie op door de leverancier vervangen onderdelen.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier of haar leidinggevend personeel of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel Afdeling 3 Boek 6 BW, in welk geval de aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het bedrag van de door assuradeuren van Leverancier in een onderhavig geval te verstrekken uitkering, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Leverancier jegens Cliënt of een derde beperkt tot het netto factuurbedrag inclusief BTW van het Product in verband waarmee de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid

is ontstaan. Daaraan doet niet af dat Leverancier uit coulanceoverwegingen, in door hem te bepalen gevallen, daarenboven kan bijdragen in de schade.

 

13.2. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier of haar leidinggevend personeel, zal Cliënt Leverancier vrijwaren respectievelijk schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, waaronder vergoeding van schade, kosten of renten, verband houdende met de Producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten.

 

 1. Intellectuele eigendom

14.1. Cliënt verkrijgt door de Overeenkomst geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.

 

14.2. Het is Cliënt niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

 

14.3. Leverancier verklaart dat naar haar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Leverancier zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Cliënt heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

 

14.4. Cliënt zal Leverancier onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Leverancier bevoegd daartegen mede namens Cliënt verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Cliënt zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Cliënt Leverancier zijn medewerking verlenen.

 

 1. Overige verplichtingen van Cliënt

15.1. Cliënt zal aan Leverancier alle voor de uitvoering van Leveranciers werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

 

15.2. Cliënt draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen aflevering-, afname- en installatietijdstippen.

 

 1. Verzuim/ontbinding

16.1. Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is Leverancier gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Cliënt voldoende zeker is gesteld en/of de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

16.2. Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Cliënt, zullen alle Overeenkomsten met Cliënt van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Leverancier Cliënt binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming door Cliënt voldoende zeker is gesteld.

 

16.3. Het bepaalde in de artikelen 16.1 en 16.2 doet niet af aan de overige rechten van Leverancier op grond van de wet en de Overeenkomst.

 

16.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 16.1 of

 

16.2 zijn alle vorderingen van Leverancier op Cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Leverancier bevoegd de Producten, waarvan hij de eigendom heeft voorbehouden, terug te nemen en daartoe de terreinen en gebouwen van Cliënt te betreden.

 

 1. Overdracht van rechten

Het is Leverancier toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. Cliënt is hiertoe slechts bevoegd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

18.1. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

18.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

 

18.3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Leverancier het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Cliënt aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.